mhsrLogo OP KaHR - odkaz na stránku www.opkahr.skLogo ZaSILogo SIA

SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraLogo ESF

KONIEC REALIZÁCIE PROJEKTU V RÁMCI OP KaHR

Zvýšenie konkurencieschopnosti mladej, rozvíjajúcej sa spoločnosti a dosiahnutie trvalo udržateľného rastu na trhu stavebných prác v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti sa spoločnosť ULTRA Prešov, s.r.o. rozhodla využiť finančnú podporu prostredníctvom fondov Európskej únie. V rámci OP ZaSI a OP KaHR spoločnosť od 27.07.2009 do 30.06.2011 realizovala projekt s názvom „Nákup techniky a vytvorenie nových pracovných miest v spoločnosti ULTRA Prešov, s.r.o.“. V rámci uvedeného projektu žiadala spoločnosť ULTRA Prešov, s.r.o. o spolufinancovanie projektu v dvoch častiach:

1. časť: Nákup novej technológie (OP KaHR)

2. časť: Tvorba nových pracovných miest a vyškolenie zamestnancov (OP ZaSI)

V rámci OP ZaSI v opatrení: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania bola celková výška NFP 128 314,64 €, kde spoločnosť do konca realizácie projektu vyčerpala 89,35% z celkovej žiadanej sumy. Výška spolufinancovania v rámci OP bola až 50%. Uvedené finančné prostriedky boli prioritne využité na spolufinancovanie miezd 8 pracovníkov na novovytvorených pracovných pozíciách v spoločnosti. V rámci OP KaHR žiadala spoločnosť o 50% spolufinancovanie nákupu techniky a síce samostaviteľného žeriavu a lešenia. Celková výška projektu činila 152.628€ a čiastka spolufinancovaná z OP KaHR činila 50%.

lesenie

Hlavnými aktivitami našej spoločnosti sú prípravná a stavebná činnosť, predaj a realizácia úprav interiérov a exteriérov bytov, domov a stavieb všeobecne. Podpora z fondov EÚ nám pomohla zaradiť sa v rámci Prešovského regiónu k špičke spoločností, ktoré realizujú výstavbu bytov či úpravu interiérov a vďaka novým zamestnancom je spoločnosť schopná uspokojovať požiadavky zákazníkov, ktoré predtým z kapacitných dôvodov musela odmietať. Zvýšený zisk a pridaná hodnota prostredníctvom realizácie projektu pomáha udržiavať ekonomické a finančné výsledky spoločnosti v plusových hodnotách.

zeriav

V rámci troch sledovaných ukazovateľov: nárastu tržieb, nárastu pridanej hodnoty a počtu novovytvorených pracovných miest dosiahla spoločnosť nasledovné výsledky. V referenčnom roku 2009 – začiatku projektu od júla sme nárast tržieb splnili na takmer 81% ale nárast pridanej hodnoty k roku 2012 – po ukončení realizácie projektu činil až 480% a počet novovytvorených miest bol splnený na 100%.

 

tabula